РУ БЕ EN

Цiкава ведаць!

68c76be4742329688be8affe00a21b3b

Белару́скі нацыяна́льны касцю́м — комплексы адзення, абутку і аксесуараў, якія склаліся на працягу стагоддзяў для выкарыстання беларусамі ў штодзённым і святочным ужытку. Нацыянальны касцюм мае надзвычай высокую культурную каштоўнасць і з'яўляецца адным з этнічных атрыбутаў беларускага народа.

Нeaд’eмнaй, caмaбытнaй чacткaй нaцыянaльнaй кyльтypы Бeлapyci з’яўляeццa тpaдыцыйнae нapoднae aдзeннe. Янo нe тoлькi axoўвaлa чaлaвeкa aд нeпaгaдзi. У aдзeннi знaxoдзiлi aдлюcтpaвaннe пpaктычны вoпыт i эcтэтычныя iдэaлы нapoдa, дyxoўны cвeт людзeй. Кacцюм пepшacнa вызнaчae нaцыянaльнyю пpынaлeжнacць чaлaвeкa. Пa кaмпaзiцыйныx чacткax кacцюмa мoжнa дaвeдaццa, aдкyль чaлaвeк poдaм, якoe cямeйнae cтaнoвiшчa, yзpocт i poд зaняткaў.    

Нapoдны кacцюм – caмaбытны элeмeнт кyльтypы. Стыль i вoбpaз нapoднaгa кacцюмa фapмipaвaлicя нa пpaцягy cтaгoддзяў. Аcaблiвaй гapмaнiчнacцю i дacкaнaлacцю вызнaчaeццa жaнoчы кacцюм. Жaнoчae i дзявoчae aдзeннe cклaдaлacя з кaшyлi, бeзpyкaўкi, cпaднiцы, фapтyшкa i пoяca. Жaнoчыя кaшyлi тpaдыцыйнa шылicя з iльняныx ткaнiн. Сacтaўнoй чacткaй жaнoчaгa кacцюмa былa бeзpyкaўкa, якaя aпpaнaлacя пaвepx кaшyлi. Бeзpyкaўкa мeлa шмaт нaзвaў: кaмiзэлькa, шнypoўкa, кaбaт i iншыя. Пaшытaя з фaбpычныx мaтэpыялaў бeзpyкaўкa з’яўлялacя дaвoлi дapaгoй pэччy. Спaднiцa, якaя шылacя з дaмaткaнaгa aднaтoннaгa cyкнa, нaзывaлacя aндapaк. Пaвepx cпaднiцы ў бeлapycкiм нapoдным кacцюмe з дaўнix чacoў нaдзявaўcя фapтyx. Рoзнaкaляpoвыя i бeлыя фapтyшкi – нeaд’eмнaя чacткa тpaдыцыйнaгa aдзeння. Фapтyx выкoнвaў нe тoлькi пpaктычныя, aлe i дэкapaтыўныя фyнкцыi.    

Гaлaўныя ўбopы i пpычocкi нaдaвaлi нapoднaмy кacцюмy зaвepшaнacць i cвятoчнacць. З дaўнix чacoў яны aдлюcтpoўвaлi cямeйнae cтaнoвiшчa жaнчыны цi дзяўчыны. Тpaдыцыйнa дзяўчaты нe зaкpывaлi вaлacы. Жaнчыны xaвaлi ix пaд гaлaўныя ўбopы. Нeпaкpытыя вaлacы лiчылicя ў бeлapycaў, як i вa ўcix cлaвянcкix нapoдaў, ciмвaлaм дзявoцтвa. Жaнoчae aдзeннe бeлapycaк дaпaўнялa вялiкaя кoлькacць poзныx вiдaў yпpыгoжвaнняў. Узopы, вышыўкa, кapyнкi apгaнiчнa ўвaxoдзiлi ў фaктypy aдзeння. Акpaмя гэтaгa, icнaвaлi яшчэ здымныя ўпpыгoжaннi – paзнacтaйныя пaцepкi, пяpcцёнкi, зaвyшнiцы.   

Мyжчынcкae aдзeннe мeнш paзнacтaйнae зa жaнoчae. Мyжчынcкi кacцюм cклaдaўcя з пaдпяpaзaнaй кaшyлi, нaгaвiц, iншы paз i з кaмiзэлькi. Нeaбxoдным элeмeнтaм тpaдыцыйнaгa мyжчынcкaгa кacцюмa з’яўлялicя кaшyлi цi capoчкi. Сapoчкa мeлa нiзкi кaўнep цi шылacя бeз кaўняpa, кaшyля мeлa aдклaдны кaўнep i paзpэз. Святoчныя кaшyлi звычaйнa шылi з тoнкaгa бeлaгa кyжaлю, paбoчыя – з бoльш гpyбaгa льнянoгa пaлaтнa. Дa мyжчынcкaй кaшyлi aбaвязкoвa дaдaвaўcя ткaны aбo cкypaны пoяc.    

Гaлaўныя ўбopы з’яўлялicя вaжнaй чacткaй aгyльнaгa кoмплeкcy нapoднaгa aдзeння бeлapycaў. Мyжчынcкiя гaлaўныя ўбopы былi вeльмi paзнacтaйнымi пa фopмe, y якacцi acнoўныx мaтэpыялaў для ix выpaбy выкapыcтoўвaлicя фyтpa, вoўнa, caлoмa. Нaйбoльш pacпaўcюджaным гaлaўным yбopaм былa мaгepкa – кpyглaя выcoкaя мyжчынcкaя шaпкa. Шыpoкae pacпaўcюджaннe aтpымaлi бpылi i кaпeлюшы. Нa Бeлapyci тыпoвыя былi aўчынныя шaпкi, якiя звычaйнa нaciлi зiмoй. Фyтpaвыя шaпкi з вyшaмi чacцeй нaзывaлicя aблaвyxaмi. У якacцi лeтнягa гaлaўнoгa ўбopy мeлi пaшыpэннe кaпeлюшы, плeцeныя з жытняй aбo пшaнiчнaй caлoмы.   

Вaжным элeмeнтaм жaнoчaгa i мyжчынcкaгa aдзeння з’яўляўcя пoяc, якi выкoнвaў нeкaлькi фyнкцый. Пaяcaмi пaдпяpэзвaлacя нiжняe i вepxняe aдзeннe. Дa ix пpывeшвaлicя poзныя нeвялiкiя pэчы. Выкoнвaлi яны i aбpaдaвyю фyнкцыю. Пoяc мyжчын выcтyпaў нe тoлькi дэкapaтыўнaй чacткaй кacцюмa. З’яўлeннe бeз пoяca нa людзяx лiчылacя нeпpыcтoйным. Пaяcы вызнaчaюццa paзнacтaйнacцю тэxнiк выpaбy. Іx вiлi, плялi, ткaлi i вязaлi. У нeкaтopыx мяcцiнax шыpoкiя, яpкix кoлepaў пaяcы нaciлi жaнaтыя мyжчыны. Мaлaдыя xлoпцы пaдпяpэзвaлicя тoлькi вyзкiмi пaяcaмi блeдныx кoлepaў. Скypaныя пaяcы нaciлi пepaвaжнa мyжчыны. Тpaдыцыi, звязaныя з пaяcaмi, былi вeльмi ўcтoйлiвыя. Яны aдыгpывaлi знaчнyю poлю ў aбpaдax.

Вылучаюць 3 разнавіднасці беларускага нацыянальнага касцюма (у адпаведнасці з сацыяльнай прыналежнасцю):

  • Сялянскі;
  • Мяшчанскі;
  • Шляхецкі.

Беларускі сялянскі мае глыбокія гістарычныя карані і захаваў шмат архаічных рыс. Спалучаючы ў сабе практычнасць і эстэтычнасць, ён з'яўляўся і з'яўляецца значна большай рэччу, чым проста адзеннем ці нават мастацкім творам. Сялянскі касцюм беларусаў адлюстроўваў мясцовыя традыцыі, патрэбы і сацыяльны статус прадстаўнікоў беларускага народа, светапогляд майстроў, якія яго выраблялі, а ў дэкаратыўным арнаменце часам чытаюцца цэлыя змястоўныя гісторыі. Звычайна менавіта сялянскі касцюм маюць на ўвазе, калі вядуць гаворку пра нацыянальны касцюм беларусаў увогуле.

Мяшчанскі і шляхецкі нацыянальныя касцюмы ўпісваюцца ў агульнаеўрапейскія модныя тэндэнцыі, але пры гэтым маюць у сабе вялікую колькасць нацыянальных асаблівасцей, што дазваляе лічыць іх за разнавіднасці беларускага нацыянальнага касцюма.

Государственные праздники Республики Беларусь

15 марта – День Конституции Республики Беларусь

                                                                   

   Ежегодно 15 марта отмечается День Конституции Республики Беларусь, т.к. в этот день в 1994 г. была принята первая Конституция суверенной Беларуси.

   Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г. День Конституции Республики Беларусь установлен как государственный праздник. Является рабочим днем.

   К этому дню в Республике Беларусь проводят тематические беседы, выставки, конкурсы, викторины, встречи с представителями законодательной и исполнительной власти.

   Конституция Республики Беларусь является документом высшей юридической силы, определяет статус личности, в ней отражены правовые принципы, закреплённые в важнейших международных документах. Она установила ответственность государства за создание условий для достойного и свободного развития личности.

 Конституция гарантирует право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека в соответствии с его призванием и способностями, право на охрану здоровья, а также бесплатное общее среднее и профессионально-техническое образование. Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями. Гражданам Беларуси гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае инвалидности и по другим причинам. Государство проявляет заботу о ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов. Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Права и обязанности граждан, закреплённые в Основном Законе, взаимосвязаны. Соблюдение Конституции Республики Беларусь, уважительное отношение к символам страны – Государственному флагу, Государственному гербу, Государственному гимну – патриотический долг каждого из нас.

2 апреля - День единения Беларуси и России            

 

   Именно в этот день в 1996 году резиденты России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». А уже спустя год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.

   С тех пор этот день отмечается как День единения народов Беларуси и России, проводится целенаправленная работа по строительству нового союза.

   23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты России и Беларуси подписывают Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси». В нем главы государств заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств - участников Союза.

   В этих документах главы государств твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза.

   В настоящее время сформирована и действует система органов Союзного государства. С 2000 года функционируют Высший Государственный Совет, Совет Министров и Постоянный Комитет Союзного государства. Они состоят из представителей соответствующих республиканских и федеральных органов Беларуси и России, которые периодически собираются на заседания, где рассматриваются и решаются вопросы союзного строительства в соответствующих сферах. Создана и действует на постоянной основе Телерадиовещательная организация Союзного государства.   

За последние годы Беларусь и Россия существенно продвинулись в формировании единого экономического пространства, обеспечении равенства прав граждан наших стран, решении других жизненно важных вопросов. В рамках строительства Союзного государства по формированию Таможенного союза Беларуси и России с 1 января 2010 года начал полнокровно функционировать Таможенный союз Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан.

   Республика Беларусь и Российская Федерация проводят согласованную внешнюю и оборонную политику. Тесное партнерство двух государств в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, другими угрозами наступившего века направлено на создание условий мирной и достойной жизни каждого человека.

  Сегодня Беларусь и Российская Федерация развивают взаимовыгодные экономические связи, обмениваются достижениями в образовательной сфере, культуре, научной мысли. Среди основных программ Союзного государства можно выделить:

- развитие дизельного автомобилестроения;

- повышение эффективности производства и переработки плодоовощной продукции на основе прогрессивных технологий и техники;

- разработка и освоение в серийном производстве семейства высокопроизводительных вычислительных систем и создание программно-прикладных комплексов на их основе;

- создание высокоэффективных и биологически безопасных лекарственных препаратов нового поколения на основе белков человека, получаемых из молока трансгенных животных ("БелРосТрансген");

- совершенствование и развитие единой технологии получения, сбора, анализа и прогноза, хранения и распространение гидрометеорологической информации и данных о загрязнении природной среды;

- разработка и использование перспективных космических средств и технологий в интересах экономического и научно-технического развития Союзного государства.

          

   День единения народов Беларуси и России — настоящий праздник для простых людей. В этот день в учреждениях образования, культуры, на предприятиях двух государств проводятся различные мероприятия, которые помогают, в первую очередь, молодежи, понять сущность и необходимость Союзного государства:

- торжественные заседания, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи;

- концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран;

- церемонии вручения премий Союзного государства в области литературы и искусства.

 

9 мая - День Победы

                  

  В Республике Беларусь 9 мая отмечается великий праздник - День Победы, праздник, добытый тяжелыми многолетними боями за свободу и независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и подпольщиков на временно оккупированных территориях.

  Уходят годы, уходят люди, ковавшие эту победу, но 9 мая остается для всех поколений нашей страны самым светлым и радостным праздником.

  Эта победа досталась совместными усилиями стран антигитлеровской коалиции и участников Движения Сопротивления в оккупированных странах. Но именно советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны.

  9 мая 1945 года, была одержана победа советского народа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей и в ходе которой решалась не только судьба СССР, но и будущее мировой цивилизации. На страну обрушился удар невиданной силы, а путь к Великой Победе начинался на белорусской земле 22 июня 1941 года.

  Беларусь первая из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских захватчиков и потеряла в годы войны более половины своего национального богатства. С первых дней войны, сдерживая фашистские полчища, насмерть стояла Брестская крепость. Целый месяц выдерживал осаду непреклонный Могилев. За время оккупации врагом было уничтожено 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, более 600 из них - вместе с людьми. Фашисты разрушили более 100 тыс. предприятий, уничтожили тысячи научных, школьных и медицинских учреждений. После победы наша республика недосчиталась почти каждого третьего своего жителя.

   Эта печальная статистика до сих пор ранит сердца и тех, кто положил на алтарь Победы свою молодость и связанные с ней надежды, и тех, кто знает о войне только по рассказам и учебникам. История пережитой трагедии и достигнутой победы - вечный источник боли и горечи, гордости и славы нашего народа. Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества, каждой белорусской семьи.

 

День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

 

                                       

   Ежегодно во второе воскресенье мая отмечается День государственного герба и флага

  Второе воскресенье мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. Этот государственный праздник отмечается в стране ежегодно в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года.

  После первого в истории суверенной Беларуси референдума 14 мая 1995 года в республике были введены новые государственные символы: флаг, герб и гимн. Для каждой страны это очень важные элементы. Посему неудивительно, что им посвящен праздник — День Государственного герба и флага Республики Беларусь, который празднуется ежегодно во второе воскресенье мая.

  День Государственного герба и флага Республики Беларусь возник благодаря тому, что 75,1 процента граждан страны проголосовало за введение новой символики.

  Правовое регулирование, порядок использования и описание государственных символов Республики Беларусь, установленных Конституцией Республики Беларусь, определяются Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З «О государственных символах Республики Беларусь».

  В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь cимволами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

  В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь cимволами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

  Правовое регулирование, порядок использования и описание государственных символов Республики Беларусь, установленных Конституцией Республики Беларусь, определяется Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З "О государственных символах Республики Беларусь".

3 июля - День Независимости Республики Беларусь

                                               

   (День Республики) — главный праздник белорусской государственности, отмечаемый ежегодно 3 июля. 3 июля 1944 года произошло также освобождение столицы Белоруссии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков. С 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою независимость от Советского Союза 25 августа 1991 года, а формально независимость была получена 26 декабря 1991 года в связи с распадом СССР.

  Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля, в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.

                                  

   Главное мероприятие Дня Независимости — торжественный военный парад. Он напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал свободу и независимость Родины и в дальнейшем не поступится ни пядью своей независимости. После окончания официальной части праздника начинаются светские мероприятия. По всей республике проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Проводятся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице Беларуси — Минске — устраивается праздничный салют.

Михасик

Для проведения игры шесть пар лаптей ста­вятся по кругу. Семь участников игры рас­полагаются вокруг лаптей. После произнесен­ных ведущим слов: звучит белорусская народная мелодия. Все подскоками или шагом белорусской польки движутся по кругу.

С окончанием музыки все останавливаются и каждый старается быстрее обуть лапти. Ребенок, оставшийся без лаптей, выбывает из игры. Убирается одна пара лаптей, и игра продолжается до тех пор, пока останется один игрок. Он и считается победителем.

Правила игры.

Игроки обувают лапти только по окончании музыки. Двигаться по кругу, составленному из лаптей, надо с его наружной стороны.

Прела-горела (Прэла-гарэла)

Ведущий (или игрок) в разных местах пря­чет игрушки, сопровождая действия словами:

После этих слов все разбегаются по площадке, ищут спрятанные предметы. Кто больше найдет, тот и выиграл.

Правила игры.

Начинать искать предметы можно только после произнесенных слов. Во время раскладывания игрушек все должны стоять с закрытыми глазами и не под­сматривать. Прятать игрушки необходимо быстро.

Иванка

На земле чертят круг диаметром 5—10 м. Это лес, а в середине квадратик — дом лесовика. В квадрат помещают Иванку и выбирают лесовика. Остальные — лебеди. Лебеди, залетая в лес, пробуют забрать Иван­ку, а лесовик — поймать лебедей рукой или до­тронуться до них прутиком. Лебедь, которому удается вывести из леса Иванку, сам стано­вится лесовиком, и игра начинается сначала. Правила игры.

Забегать в дом лесовика нельзя. Пойманные лебеди выбывают из игры до смены ролей. Лесовик не имеет права выходить из леса и все время стоять возле дома, он должен двигаться по площадке.

Мельница (Млын)

Все играющие становятся в круг на расстоя­нии не менее 2 м друг от друга. Один из играющих получает мяч и передает его дру­гому, тот третьему и т. д. по кругу. Постепенно скорость передачи возрастает. Каждый игрок старается поймать мяч.

Правила игры.

Игрок, который упустил мяч или бросил его неправильно, выбывает из игры. Побеждает тот, кто остается в игре последним.

Ленок (Ляпок)

На земле рисуют кружки — гнезда, которых на два-три меньше, чем игроков. Все стано­вятся в круг, берутся за руки. Ведущий в кругу делает разные движения, все повторяют их. По команде «Сажай лен» игроки занимают гнезда, а кто не займет гнездо, считается «посаженным»: его сажают в гнездо до конца игры.

Правила игры.

Побеждает тот, кто займет последнее свободное гнездо.

Охотники и утки (Паляуничы и качки)

Играющие делятся на две команды с одина­ковым количеством участников. Одна коман­да — качки (утки), другая — охотники. Охот­ники образуют внешний большой круг и очер­чивают его. Утки очерчивают внутренний ма­лый круг на расстоянии 2,5—3 м от круга охотников. По сигналу охотники стреляют в уток — стараются попасть в них мячом. Когда все утки пойманы, команды меняются.

Правила игры.

Охотникам и уткам нельзя выходить из очерченных кругов. Осаленный мячом выходит из игры. Если играют не­сколько команд, выигрывает та команда, ко­торая быстрее переловит уток.

Лиски

Играющие по договоренности или по же­ребьевке выбирают лиса — ведущего и, по­строившись в круг диаметром 10—20 м, кладут возле себя Лисок. Лис подходит к одному из играющих и говорит:

Где был? В лесу. Кого поймал? Лиски.

Верни лиску мою.

За так не отдаю.

За что отдашь скажи сам. – Если обгонишь, тогда отдам.

После этого они бегут в противоположные стороны по кругу. Хозяином лиски становится гот, кто займет свободное место в кругу, ли­сом — игрок, который остался.

Правила игры.

Бегать разрешается только по внешней стороне круга.

Просо (Проса)

Играющие становятся в шеренгу. Ведущий подходит к одному из них и говорит:

—        Приходи к ним просо полоть.

—        Не хочу!

—        А кашу есть?

—        Хоть сейчас!

—        Ах. ты ж лодырь:

После этих слов ведущий и лодырь (гультай) обегают шеренгу и один из них, кто прибежал быстрее, занимает в шеренге освободившееся место. Тот, кто остался, становится ведущим.

Правила игры.

Начинать бежать надо только после слов: «Ах, ты ж, лодырь!» Чтобы ведущий и гультай не мешали друг другу во время бега, ведущий должен бежать вдоль шеренги перед ребятами, а гультай — за их спинами. Выигрывает тот, кто первым встанет в шеренгу.

<sup>1</sup> Лиской может быть любой предмет — кубик, мячик, игрушка.

Мороз (Мароз)

С помощью считалки выбирается Дед Мо­роз.

Ты зеленый, ты красный.

Ты в шубе, ты в кушаке,

У тебя синий нос,

Это ты, Дед Мороз!

Все дети разбегаются, а Дед Мороз старается дотронуться до любого игрока и заморозить его. Замороженный стоит неподвижно в любой позе.

Правила игры.

Разбегаться можно только после окончания считалки. В момент за­морозки можно принять любую позу. Вы­игрывает тот, кто ни разу не попался Деду Морозу.

Колечко (Пярсцёнак)

Играющие стоят по кругу, держат руки впе­реди лодочкой. Выбирается один ведущий. В руках у ведущего лежит небольшой блес­тящий предмет (это может быть колечко, фантик из фольги). Ведущий идет по кругу и каждому как будто кладет колечко в руки. При этом он говорит:

Вот по кругу я иду,

Всем колечко нам клади.

Ручки крепче зажимайте

Да следите, не зевайте!

Одному из детей он незаметно кладет колечко, а потом выходит из круга и говорит: «Ко­лечко, колечко, выйди на крылечко!» Тот, у которого в ладошках окажется ко­лечко, выбегает, а дети должны постараться задержать его, не выпустить из круга.

Правила игры.

После слов: «Колечко, выйди на крылечко!» — все игроки должны успеть быстро взяться за руки, чтобы не вы­пустить игрока с колечком в руке из круга.

Гуси летят (Гуси ляцяць)

Вожаком избирается игрок, который знает как можно больше названий животных и птиц. Вожак придумывает названия летунов:

«Гуси летят», «Утки летят» и т. д. Дети под­нимают руки и машут крыльями. При этом громко говорят: «Летят» — и быстро опускают руки. Когда вожак говорит, например: «Щуки летят», игроки могут допустить ошибку и по­махать руками. У того, кто ошибся, берут фант, который он должен выручить в конце игры (рассказать стихотворение, спеть песню, станцевать).

Правила игры.

Дети должны быть внима­тельными и не ошибаться.

У Мазаля

Участники игры выбирают Мазаля. Все ос­тальные отходят от Мазаля и договаривают­ся, что будут ему показывать, - после чего идут к Мазалю и говорят:

—        Здравствуй, дедушка Мазаль—

С длинной белой бородой,

С карими глазами,

С белыми усами!

—        Здравствуйте, детки! Где вы были? Что делали?

—        Где мы были, вам не скажем, А что делали — покажем!

Все делают те движения, о которых догово­рились заранее. Когда дед Мазаль отгадает, играющие разбегаются, а дед ловит их.

Правила игры.

Дед Мазаль выбирает себе на замену самого быстрого, ловкого игрока.

Хлоп, хлоп, убегай! (Лясь, лясь, уцякай!)

Играющие ходят по площадке — собирают на лугу цветы, плетут венки, ловят бабочек и т. д. Несколько детей выполняют роль ло­шадок, которые в стороне щиплют травку. На слова ведущего:

—        Хлоп. хлоп, убегай!

 Тебя кони стопчут.

—        А я коней не боюсь,

По дороге прокачусь —

несколько игроков начинают скакать на па­лочках, подражая лошадкам и стараясь пой­мать детей, гуляющих на лугу.

Правила игры.

Убегать можно лишь после слова прокачусь. Тот ребенок, которого на­стигнет лошадка, на время выбывает из игры.

Перетягивание (Пацяг)

Мелом обозначается центр площадки. По обе стороны площадки на расстоянии 5 м наносят­ся линии, за которыми в колонну по одному выстраиваются две команды игроков. По сигналу каждая группа, повернувшись боком, идет навстречу друг другу. Сцепив­шись согнутыми в локтях руками, игроки каждой команды тянут в свою сторону, ста­раясь нарушить цепь противника, т. е. пере­тянуть соперника за заранее обусловленную линию. Кто перетянул, тот и выигрывает.

Правила игры.

Дети не должны умыш­ленно разрывать руки, мешать другим, вызы­вать падение игроков.

Редьки (Рэдзьки)

Пан стоит где-нибудь вдалеке, а хозяин оста­ется с редьками. Редьки садятся на траву одна за другой, обхватив обеими руками того, кто сидит впереди. Они поют:

Мы на грядке сидим

Да на солнышко глядим!

Мы сидим, сидим, сидим!

Мы глядим, глядим, глядим!

А хозяин перед грядками похаживает. Вдруг издалека слышится:

Динь-дилинь!

Динь-дилинь!

Динь-дилинь!

Это пан на лошади (на палочке) верхом едет. Он подъезжает к грядке, объезжает ее два-три раза, потом останавливается и спрашивает: «Дома ли хозяин?» Хозяин отвечает: «Дома! А кто там?» Паи говорит: «Сам пан!» Хо­зяин спрашивает: «Что тебе надо?» Пан говорит:

Моя пани на печи лежала,

Свалилась с печи.

Ушибла плечи.

Охает, вздыхает—

Редьки желает.

Дай мне редьки!

Хозяин отвечает:

Редька еще мала: с куриную головку. Приезжай завтра!

Пан поехал домой. Через некоторое время он опять приезжает к огороду и спрашивает то же самое. Хозяин глянул на грядку и говорит:

Мала еще редька:

С гусиную голову.

Приезжай завтра, тогда дам!

Пан поскакал обратно. Через некоторое время

снова приезжает и говорит то же самое.

Хозяин отвечает: «Теперь моя редька выросла в конскую голову!»

Паи спрашивает: «А можно вырвать редьку?» Хозяин говорит: «Можно! Дергай сам, какую хочешь!»

Пан подходит к редьке и дергает ту, которая сидит последней. А редька крепко сидит да посмеивается над ним:

Ножки у пана тоненькие,

Ручки у пана слабенькие!

Пан все дергает, а выдернуть нет силы. А редьки с хозяином над ним посмеиваются, произнося те же слова.

Наконец, пан поднатужился, изловчился, вы­дернул редьку и отвел туда, где стоит его лошадь. Потом подходит к хозяину и опять спрашивает: «Л можно мне еще одну редьку?» «Можно, выдергивай!» — разрешает хозяин. Пан сам выдернуть не может и зовет первую редьку. Начинают они вместе тянуть. Вы­тянули еще одну! Потом они стали вы­тягивать все редьки по очереди. И каждая редька, которую он из грядки выдернет, ста­новятся за предыдущими редьками гуськом. Так продолжается до тех пор, пока на грядке ничего не останется. Пан садится на коня и уезжает вместе с редьками.

Правила игры.

Выдергивать редьку можно только с разрешения хозяина.

Посадка картошки (Пасадка бульбы)

Создаются две команды по пять человек. Игрок, стоящий первым,— капитан, он держит в руках мешочек с пятью картофелинами (камешками). На расстоянии двадцати — тридцати шагов от каждой колонны начерчены пять кружков. По сигналу капитаны бегут к кружочкам и сажают картошку по одной в каждый кружок, затем возвращаются и передают мешочек следующему игроку, кото­рый, взяв мешочек, бежит собирать кар­тошку и т. д.

Правила игры.

Капитаны стартуют по сигналу. Игроки не выходят за линию без мешочка. Если картошка упала, ее сле­дует поднять и затем бежать. Подбегать к команде надо с левой стороны.

Грушка

Играющие берутся за руки, образуя круг, в середине которого становится мальчик или девочка. Это и будет грушка.

Все ходят вокруг грушки по кругу и поют:

Мы посадим грушку —

Пускай наша грушка

Растет, растет!

Вырастай ты, грушка,

Вот такой вышины;

Вырастай ты, грушка,

Вот такой ширины:

Вырастай ты, грушка,

Вырастай в добрый час!

Потанцуй, Марийка,

Покружись ты для нас.

А мы эту грушку

Все щипать будем.

От нашей Марийки

Убегать будем!

Грушка в середине круга должна изображать все то, о чем поется в песне: танцевать, кру­житься. На слова «Вот такой вышины» дети поднимают руки вверх, а на слова «Вот такой ширины» разводят их в стороны. Когда ноют: «А мы эту грушку все щипать будем», все приближаются к грушке, чтобы дотронуться до нее, и быстро убегают, а груш­ка ловит кого-нибудь.

Правила игры.

Все игровые действия должны быть четко согласованы со словами.

Традиции белорусского народа

Белорусская культура - одна из древнейших европейских культур. Традиции и обычаи белорусского народа сохранили такие праздники, как Коляды, Купалье, Масленица, Дожинки. В каждом из них заметны элементы древних вероисповеданий. Традиции белорусского народа своими корнями уходят далеко в прошлое. Здесь тесно переплетаются язычество древних предков с христианским верованием. Наглядно это представляется в интересных традициях и праздниках.

 

  Праздник Дожинки 

 

Традиции и обычаи белорусского народа

4077

Культура и традиции белорусского народа являются отражением быта простых людей. Культура белорусов сильно связана с землей. Одним из таких проявлений считается праздник Дожинки. Проводится по окончанию посевных работ. В Беларуси довольно плодородные районы, богатые урожаем. Этот древний обычай знают все народы, которые связаны с земледелием. Праздник оказался столь востребованным, что никакие войны не смогли его убить. Народ сохранил его на протяжении многих веков. В России эта красивая традиция нашла свое отражение в ежегодном празднике Сабантуй. На нем выбирают лучших тружеников и дарят им подарки.

 

  Праздник Купалье 

Интересные традиции белорусского народа

 

Это День Ивана Купалы. Считается, что происходят необычные вещи: звери начинают разговаривать, деревья оживают, а в реках и озерах можно наблюдать, как плавают русалки. День наполнен большим количеством преданий. И никто не может выяснить, что правда, а что ложь. Проводится с шестого на седьмое июля. Этот праздник является самым древнейшим из обычаев. Он имеет языческие корни. Наши прадеды связывали Купалье с поклонением солнцу. «Купало» - означает горячее, яркое создание, кипящее злостью. В давние времена народ благодарил огонь, воду, землю в купальскую ночь. По обычаю, молодые люди прыгали через костер. Так проходил обряд очищения. Язычество и христианство после принятия христианского верования стали тесно связаны. Полагалось, что именно в день летнего солнцестояния и появился на свет Иоанн Креститель. А слово «купало» произошло от слова "купать", так как крещение проводилось в воде. Существует предание, что именно в эту ночь все, что чудилось во сне, становилось явью. Оживали души умерших в виде русалок, купающихся в реке. Их можно было разглядеть в чистой воде. 

Одним из обрядов в купальскую ночь был поиск папоротника. Именно он по обычаю имел ключ ко всему происходящему. Хозяин этого цветка понимал речь животных и птиц, глядел на русалок и наблюдал, как перемещаются деревья с места на место. Это растение – не единственный цветок, которому поклонялись наши прадеды. В то время считали, что все цветы наделены невероятной целебной силой. Женщины и дети собирали различные травы, освещали их в церкви и лечились ими целый год. В этот праздник проводился еще один обряд – очищение водой. Если искупаться в эту ночь, то чистым будешь чувствовать себя весь год, так гласило поверье. Утром после праздника все катались по росе. Народ полагал, что роса наделит всех крепким здоровьем и силой. Праздник Купалье отмечали всей деревней, спать в эту ночь не разрешалось 

 

   Коляды  

Традиции белорусского народа

 

Этот праздник у белорусов был самым красивым среди зимних. Сначала он проводился с 25 декабря по 6 января. С принятием христианства этот праздник перенесли на день рождения Христа. Святки длились с 6 января по 19 января. По языческому верованию «коляда» появилось от слова «коло», то есть солнце. Здесь имеется в виду день зимнего солнцестояния и постепенное увеличение дня. Еще «кол-яда» означает «круговая еда». Народ собирается большой компанией и заглядывает в каждый двор с песнями и танцами. За это их благодарили вкусной едой. Затем люди собираются в одном месте и угощают друг друга собранными яствами. Коляды - особый обычай. К его празднованию готовились заранее, хорошенько мылись в бане, проводили уборку дома, вышивали новую одежду. В это день народ был чист душой и телом. В наше время колядуют с 7 по 8 января. Эти традиции белорусского народа больше относят к розыгрышу. Переодеваются в различные наряды и ходят в гости к близким. 

Праздник Гуканне вясны 

Культура и традиции белорусского народа

 

Это самый веселый и радостный из всех праздников. Так белорусы называют проводы зимы. Нужно было красиво проводить зиму и встретить красавицу-весну. Этот обычай уходит своими языческими корнями глубоко в старину. Люди зовут весну, чтобы ускорить ее приход. Празднество проходит в начале апреля. Аист - самая главная птица на нем. Люди делают их из теста, из бумаги, из картона. Украшают птицами деревья. На эту еду из теста слетались все пернатые в округе. Тем самым птицы несут с собой весну на крыльях. Было поверье: на чей дом сядет больше птиц, тот дом и будет самым счастливым. Народ веселился в этот день, плясал, пел, водил хоровод.

 

Белорусы - открытая и гостеприимная нация. Интересные традиции белорусского народа сохранились по сей день. Это делает общение с ними исключительно приятным и непринужденным.

Интернет-ресурсы: